ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ВУГЛЕДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «МІКС»

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення Про волонтерську діяльність Комунального закладу «Вугледарський міський молодіжний центр «МІКС» (далі – Положення) визначає порядок залучення волонтерів до роботи закладу, їх права, обов’язки та співпрацю з ним, принципи внутрішньої взаємодії.
1.2. Комунальний заклад «Вугледарський міський молодіжний центр «МІКС» (далі – Центр).
1.3. Положення розроблене на основі чинного законодавства України.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Волонтер – фізична особа, яка здійснює волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі.
2.2. Волонтерами закладу можуть бути громадяни України та інших країн, які на добровільних засадах виявили бажання надавати допомогу, підтримують і розділяють місію і пріоритети діяльності Центру та ознайомлені з цим Положенням та видами конкретних функцій та ролей, до яких вони долучаються.
2.3. Волонтерство – діяльність, яку здійснює волонтер.
2.4. Волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

3. МЕТА ЗАЛУЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ

3.1. Головна мета залучення волонтерів – включення в активну діяльність Центру, допомога в реалізації місії та завдань Центру, формування громадянської позиції залучених до діяльності Центру осіб.

4. НАПРЯМИ РОБОТИ ВОЛОНТЕРІВ ЦЕНТРУ

4.1.Волонтери можуть залучатися до роботи за всіма напрямами діяльності Центру, зокрема:
— організація та проведення конференцій, семінарів, інших науково-освітніх, благодійних, адвокаційних заходів та акцій;— створення і ведення бази даних членів та волонтерів Центру;
— технічна підтримка комп’ютерної та організаційної техніки;
— підтримка програмного забезпечення, що використовується в діяльності Центру;
— технічна підтримка веб-сайту Центру;
— інформаційно-аналітична діяльність, актуалізація контенту веб-сайту, блогів та сторінок Центру;
— здійснення моніторингу та оцінка діяльності, консультативно-методична робота;
— допомога в підготовці та проведенні заходів центру.

5. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ

5.1. Кандидати у волонтери відбираються на добровільній основі.
5.2. Усі бажаючі стати волонтерами Центру мають повідомити про це керівництво Центру шляхом заповнення анкети волонтера, завантаженої з офіційного веб-сайту Центру  ( ТУТ БУДЕТ САЙТ) та відправленої на електронну адресу mc.mix@ukr.net.
5.3. Критерії набору волонтерів можуть змінюватись в залежності від напрямку
діяльності, до якого будуть залучені волонтери.
5.4. Рішення про прийняття волонтера для участі в діяльності Центру приймається  Директором Центру.
5.5. Організація:
— забезпечує волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови надання волонтерської допомоги;
— здійснює підготовку волонтерів (за необхідності);
— відшкодовує моральну та майнову шкоду, що спричинена внаслідок здійснення нею волонтерської діяльності;
5.7. Із волонтерів може формуватися волонтерська група, діяльність якої координується фахівцем Центру  по роботі з молоддю.

6. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

6.1. Волонтер у своїй діяльності опирається на такі принципи:
— вільне волевиявлення людини;
— активне включення волонтера в життя суспільства;
— здійснення волонтерства без отримання від нього статусності або грошових/
матеріальних винагород.
6.2.Волонтер має право на:
— належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
— інші права про волонтерську діяльність та чинним законодавством;
— участь у розробці програм, в яких він безпосередньо бере участь;
— отримання достовірної інформації про Центр, сфери та специфіку його діяльності;
— участь у навчальних курсах, семінарах та тренінгах, що організовані, ініційовані або рекомендовані Центром для підвищення якості здійснення волонтерської діяльності;
— припинення своєї волонтерської діяльності.
6.3. Волонтер зобов’язаний:
— знати місію, завдання та принципи діяльності Центру, дотримуватися їх, укріпляти авторитет Центру;
— сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки;
— не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера Центру;
— відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення
ним волонтерської діяльності, відповідно до законодавства;
— берегти майно, що використовується ним під час виконання поставлених завдань;
— дотримуватись соціальних норм поведінки та етикету спілкування;
— дотримуванить правил та норм охорони праці, пожежної безпеки та санітарії;
— попередити про припинення своєї волонтерської діяльності за 2 тижні.

7.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

7.1.Центр має право:
— пропонувати волонтеру змінити вид допомоги;
— відмовитися від послуг волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання;
— отримувати від волонтера звіт про виконану роботу;
— заохочувати працю волонтера;
— запрошувати особисті данні;
— вести облік волонтерів.
7.2.Центр зобов’язаний:
— роз’яснювати волонтеру його права та обов’язки;
— надавати волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань;
— надавати волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги;
— документально підтверджувати повноваження волонтера відповідно до його діяльності;
— вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської допомоги;
— здійснювати контроль за виконанням робіт волонтером.

8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення затверджується директором Центру.
8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку його затвердження. Будь-який член Центру має право запропонувати зміни та доповнення до Положення, які мають бути обговорені на наступному засіданні Центру.

Директор Комунального закладу «Вугледарський міський молодіжний центр «МІКС»                 Б. Гольцев

Пролистать наверх